DOTAČNÍ PROJEKTY

Efektivní a moderní komunikace obcí mikroregionu Holešovsko a Žídelná

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016696

Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trvání projektu: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023

Žadatel o dotaci: Mikroregion Holešovsko

Partner: Mikroregion Žídelná

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj efektivní a moderní komunikace s veřejností napříč dvěma mikroregiony a jejich obcemi, tak aby se staly přívětivými a transparentními veřejnými institucemi pro své občany. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace v obou svazcích, dále pořízením moderních komunikačních nástrojů eGovernmentu, dle individuálních potřeb obcí, na něž bude navazovat vzdělávací aktivita s danou tématikou.

Cílové skupiny projektu: veřejnost, volení zástupci a zaměstnanci zapojených obcí a zaměstnanci Mikroregionu Holešovsko a Mikroregionu Žídelná.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny dokumenty Komunikační strategie obcí Mikroregionu Holešovsko a Žídelná a Akční plán.

Tyto jsou zde vloženy k finálnímu připomínkování. Připomínky můžete zasílat na email: info@mikroregionholesovsko.cz do 25.11.2022.

Následně zde budou vloženy finální dokumenty.


Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion Žídelná 

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009988

Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Trvání projektu: 1.5.2019 - 31.12.2022

Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat cíle mikroregionu Žídelná a členských obcí dle jejich preferencí a budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti vybraných oblastí. Potřebnost realizace projektu vychází z požadavků z vedení a provozu mikroregionu a jednotlivých obcí. Tvorba strategických dokumentů bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnanci, zastupiteli a občany členských obcí. Celkem bude vytvořeno 39 strategických dokumentů.

Cílovými skupinami projektu mohou být pouze:

  • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
  • Volení zástupci
  • Veřejnost 
Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.